dimecres, 6 de maig de 2015

Una fiscalitat municipal justa, ambiental i solidària

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària ha tramès unes 45 propostes de fiscalitat municipal a les candidatures de les eleccions locals del 24 de maig del 2015.

Vegem-ne alguns exemples:
- per un Impost de Béns Immobles (IBI) més just, proposen: a) introduir equitat entre municipis i entre la mateixa ciutadania amb una valoració cadastral més periòdica (de 8 anys com a mínim); b) reforçar la progressivitat de l'IBI a través del gravamen d'acord amb el valor de la propietat i reduir els coeficients per a immobles residencials; c) bonificar l'import de l'IBI en casos de desocupació o d'ingressos inferiors a l'SMI; d) introduir criteris ambientals (bonificacions per a habitatges eficients, d'aprofitament d'energia solar; e) desincentivar els pisos buits (recàrrec del 50%); f) revisar les exempcions d'IBI per interès general, i orientar-les a l'activitat més que no pas al subjecte.
- impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): a) regular l'impacte contaminant (amb un augment progressiu per als vehicles molt contaminants); b) aplicar i publicitat bonificacions per a vehicles elèctrics o híbrids; c) afegir variables de cost, emissions i d'antiguitat
- impost sobre l'activitat econòmica (IAE): a) bonificacions per a activitats empresarials que comencen i encara no tenen beneficis; b) bonificacions per la creació de llocs de treball amb contracte indefinit; c) bonificacions per preservació del medi ambient i accessibilitat; d) dedicar més recursos personals i financers a inspeccions.
- impostos sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
- impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU): a) ajustar millor l'impost al valor dels béns immobles; b) exempció en casos de desonament.

Les propostes fan referència a evitar els sobrevostos abusius en serveis municipals gestionats per empreses privades. No pas menys important, són les garanties en matèria de transparència i participació en el pressupost municipal.