dissabte, 27 d’octubre de 2012

Pollença aprova una moció a favor del dret de decidir com a poble cap a l'estat propi

La moció aprovada a Pollença ha comptat amb un ample i variat suport entre les forces consistorials.

MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A DECIDIR COM A POBLE CAP A L’ESTAT PROPI

Exposició de motius

Si tenim en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

No podem passar per alt la situació social i econòmica que pateixen molts de veïns i veïnes del municipi de Pollença, per extensió, de tot els ciutadans de les Illes Balears com a conseqüència de la seva pertinença al Regne d’Espanya. Avui, a les Illes Balears, l’atur afecta a moltes famílies i un percentatge molt important de la població es troba al llindar de la pobresa. A més, l’espoli fiscal suposa al voltant de 3.500 milions d’euros anuals per a les Illes Balears.

És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que es constitueixen noves associacions, entitats i plataformes ciutadanes, com la recent creada “Assemblea Nacional Catalana de Mallorca”, amb l’objectiu d’actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel ciutadans de les Illes Balears, en el marc del conjunt dels Països Catalans. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el “Banco de España” en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi arrossega.

Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el Govern de les Illes Balears, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats per l’espoli, insostenible, que pateixen les Illes Balears i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics del Govern de les Illes Balears, dels diferents Consells insulars i dels ajuntaments.
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.

Les Illes Balears i el conjunt dels Països Catalans han de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tret principal d’acolliment i de diàleg.

És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes del municipi de Pollença, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

Per tot això, es demana al Ple de l’Ajuntament de Pollença l’adopció dels següents ACORDS:

L'Ajuntament de Pollença donarà el seu suport a totes les comunitats autònomes que decideixin iniciar el procés de constituir-se com a estat propi, prèvia consulta a la ciutadania de cada territori, confiant que les Illes Balears sigui una d'elles.

L’Ajuntament de Pollença manifesta el ple suport a totes aquelles iniciatives de la societat civil i/o institucions, orientades i desenvolupades democràticament i pacíficament, que fomentin la informació, la consulta popular i la concreció del dret a decidir de les persones i els pobles, a l’hora d’avançar cap a l’estat propi.

L’Ajuntament de Pollença apel·la a l’esperit cívic de la Unió Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que permeti que els ciutadans de les Illes Balears, i dels diferents pobles de l’Estat espanyol, puguin decidir el seu futur com a poble.

                                                                                                          Pollença, 25 d’octubre de 2012