dimecres, 5 de febrer de 2014

El tanatori d'Esplugues Nord

L'anunci de la implantació d'un tanatori al barri de la Mallola, en la cantonada entre els carrers Andreu Amat i Nord, ha generat malestar veïnal. Un dels planys és la manca d'informació per part de l'Ajuntament, bo i més que els terrenys on s'instal·larà el tanatori eren destinats a equipament docent. De fet, l'Ajuntament ha hagut de procedir a una permuta (BOP, 21/01/2014). Els veïns qualifiquen aquesta permuta d'una "venda encoberta", i hi ha qui suggereix que el govern municipal hauria volgut cobrir amb ingressos extres el pagament que ha hagut de fer per una mala gestió urbanística sense relació amb el barri. Fins i tot, s'ha arribat a dir que els promotors del Tanatori eren interessats en un terreny situat més amunt, i que fou l'Ajuntament qui els forçà a baixar fins a la Mallola. En aquest sentit, els veïns de la zona afectada es queixen de "la falta d'informació prèvia sobre l'aprovació de l'acord de permut i el greuge comparatiu que hem sofert en comparació als veïns d'altres sectors de la ciutat que sí han estat consultats i escoltats".

Aquest és el text de l'acord municipal:
ANUNCI
L'Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de desembre de 2013, va acordar aprovar inicialment el conveni urbanístic relatiu a la permuta de la finca situada en la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l'avinguda Jacint Esteva i Fontanet, número 112, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la societat Elysius Europa, S.L. amb el següent extracte:
- Àmbit subjectiu: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la societat Elysius Europa, S.L.
- Àmbit territorial:
- Finca A: • Descripció: Terreny ubicat a Esplugues de Llobregat, a l'Avinguda Jacint Esteva Fontanet número 112. Llinda: al Nord en línia de 32,90 metres, amb la resta de la finca de la qual es va segregar, al Sud, en línia de 50 metres amb el carrer Jacint Esteve Fontanet, a l'Est amb la resta de la finca de la qual es va segregar i a l'Oest amb l'Avinguda Miranda. • Superfície: 1.880m2. • Qualificacions urbanístiques segons es desprèn de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, en part com a equipament comunitari (clau 7b) en una superfície de 1.454 m2, i en part com a vialitat (clau 5) en una superfície de 426 m2. • Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat d'Esplugues de Llobregat, al Tom 2477, Llibre 523, Foli 133, Finca registral número 17535. • Dades cadastrals: 3719921DF2831H0001TO.
- Finca B: • Descripció: Terreny ubicat a Esplugues de Llobregat, al carrer Nord cantonada amb carrer Andreu Amat. Llinda: al Nord en línia de 59,70 metres amb el carrer Andreu Amat; al Sud amb línia de 65,05 metres amb la finca matriu número 27 de la qual es segrega; a l'Est amb línia de 22,70 metres amb la finca número 27 de la qual es segrega; a l'Oest amb la línia de 17,10 metres amb el carrer Nord. • Superfície: 1.454 m2. • Qualificació urbanística segons es desprèn de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona, com a equipament comunitari (clau 7b). • Dades registrals: Aquesta finca procedirà de la segregació de la finca matriu amb les següents dades registrals: finca 27, tom 178, llibre 8, full 9 del Registre de Propietat d'Esplugues de Llobregat i amb referència cadastral 3414801DF2831C0001SP.
- Àmbit objectiu:
- Establir la forma en que es desenvoluparan les actuacions necessàries per procedir a la tramitació i formalització d'una permuta de la Finca A i de la Finca B, en relació a les quals, l'empresa "ELYSIUS EUROPA, S.L." és titular d'un dret d'opció de compra sobre la Finca A, i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat és propietari de la Finca B. - Determinar la forma en que es procedeix a la formulació, redacció i tramitació d'un Pla Especial d'assignació d'usos i paràmetres de l'edificació, que contempli la implantació d'un tanatori a la Finca B. En compliment del que determina la legislació vigent i l'acord d'aprovació se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores hàbils d'oficina, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 18 hores, pugui ser examinat a les dependències de Gestió Urbanística de l'Ajuntament, plaça Santa Magdalena núm. 5-6 CVE-Núm. de registre: 022014000335 2 Dimarts, 21 de gener de 2014 2a planta, i també a través de la web municipal, "seu electrònica" i "tauler virtual d'edictes", per tots aquells que es considerin interessats i deduir les reclamacions adients. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi presentat cap al·legació el conveni restarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.
Esplugues de Llobregat, 7 de gener de 2014
L'alcaldessa, Pilar Díaz Romero

El text fou aprovat en un ple extraordinari, tot just sortir de Reis.