dijous, 24 de març de 2011

Presa en consideració de tres proposicions de llei contra l'endeutament hipotecari de per vida

El Parlament de Catalunya va prendre en consideració, per vot unànim, tres proposicions de llei a favor de poder saldar la hipoteca lliurant l'habitatge. Diem bé. Avui, una família pot veure l'habitatge familiar embargat, i pot veure's-hi desnonada i, alhora, quedar amb un deute de desenes o centenars de milers d'euros. D'altra banda, com que si no ha pogut pagar la hipoteca és per culpa d'uns salaris insuficients o per culpa de la desocupació patida per part o tots els membres adults del nucli familiar, aquest és un deute que restarà de per vida. Nòmines embargades, inclusió en llistes de morosos, etc., condueixen famílies a la completa precarietat i afavoreixen el treball submergit... És clar que aquesta despossessió va en la línia perfecta per rescatar el sistema financer de l'estat espanyol, el mateix que escanya el teixit productiu dels Països Catalans fins dur-lo a la catàstrofe.

Tres forces políticament mínimament progressistes del Parlament de Catalunya, ICV-EUiA, ERC i Ciutadans, han registrat proposicions de llei, en pro de la dació de l'habitatge en pagament del deute hipotecari. Això deixaria la família desnonada, però amb la possibilitat de reprendre una nova vida... No és demanar massa. És el sistema jurídic vigent a tots els països civilitzats, de banda i banda de l'Atlàntic. A més, si aquestes persones entraren en hipoteques és per la insuficiència d'habitatges de lloguer. Alhora, els pagaments mensuals inicials eren assumibles pels ingressos familiars típics del 2000-2005. Però des de llavors, l'atur i l'augment dels tipus d'interès, ha trastocat els pressupostos familiars. Qui tenia realment falera per signar hipoteques sense criteri, amb abús de la fórmula dels avalistes i amb la complicitat de notaris que no informaven prou d'allò que se signava, eren els bancs i caixes.

A diferència de la proposició de llei de Solidaritat, que es presentarà davant del Parlament de Catalunya, per formular una "llei catalana", les tres proposicions de llei debatudes ahir es presentaran davant del Congrés dels Diputats d'Espanya. És simptomàtic que CiU hagués presentat esmenes a la totalitat contra aquestes tres proposicions de llei. No obstant, la pressió de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca va fer que CiU retirés aquestes esmenes. És així com, per aclamació, ha estat aprovada la tramitació de les proposicions de llei, que seran presentades properament davant del Congrés dels Diputats (on hauran de passar un nou tràmit de presa en consideració).

Com són aquestes tres proposicions:
- la d'ICV-EUiA, inclou mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció contra procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual. Aquesta proposició pretén que les entitats bancàries només puguin autoritzar hipoteques quan el termini d'amortització del crèdit no superi els trenta anys, el valor de la hipoteca no sigui superior al del 80 per cent de l'habitatge i el pagament mensual total no superi el 30 per cent dels ingressos. A més, entre altres punts, vol excloure de possibles embargaments els sous que no sobrepassen el salari mínim interprofessional i protegir l'habitatge del deutor amb mesures com la dació en pagament.
- la d'ERC, és una esmena a la llei d'enjudiciament civil. S'hi afegiria un nou apartat perquè, en casos d'execució de l'habitatge habitual per impagament, es pugui lliurar a l'entitat bancària el bé hipotecat com a pagament del deute, i també pretén que es declarin abusives les clàusules del contracte hipotecari que fixen un topall a la baixada del tipus d'interès variable contractat.
- la de Ciutadans també vol modificar la llei d'enjudiciament civil per incloure la dació en el pagament de la hipoteca i limitar així la responsabilitat del deutor, que d'aquesta manera podria lliurar l'habitatge com a pagament del deute amb el banc.

Quant a la proposició de llei de Solidaritat, inclou tres articles:
- l'article 1 estableix la dació en pagament unilateral per a la persona o persones que tinguin la totalitat de la plena propietat d'un habitatge personal o familiar habitual que estigui hipotecat. Aquesta dació transmetria la plena propietat de l'habitatge, tot extingint la totalitat del deute vigent, incloent-hi interessos (tant ordinaris com moratoris), comissions, penalitzacions, costes, etc.
- l'article 2 estableix la forma de la dació unilateral, en escriptura pública, acompanyada d'acta notarial acreditativa de tractar-se d'habitatge personal o familiar habitual.
- l'article 3 estableix l'assentament al registre de la propietat, amb independència del consentiment de la caixa o banc titular de la hipoteca.