dilluns, 15 de setembre de 2008

L'Estatut i el Finançament (article 203)

El tercer article de finançament de l'Estatut exposa quines són les competències de la Generalitat en matèria financera. Aquestes competències són certament limitades degut al fet que l'Estat té àmplies competències legislatives en matèria d'Hisendes Públiques, incloses les Hisendes autonòmiques i les Hisendes Locals. El que declara l'article són les úniques competències que pot declarar, doncs. Així s'assum la capacitat normativa respecte els tributs propis i, sobretot, respecte els tributs estatals cedits a Catalunya, així com la gestió, recaptació, liquidació i inspecció. Des de l'1 de gener d'enguany d'aquestes tasques s'encarrega l'Agència Tributària de Catalunya.

El punt 6 de l'article declara els principis normatius (equitat i eficiència) i enumera els objectius de l'exercici d'aquestes competències financeres:
- cohesió i benestar socials.
- progrés econòmic.
- sostenibilitat mediambiental.

---
ARTICLE 203. COMPETÈNCIES FINANCERES

1. La Generalitat té capacitat per a determinar el volum i la composició dels seus ingressos en l'àmbit de les seves competències financeres, i també per a fixar l'afectació dels seus recursos a les finalitats de despesa que decideixi lliurement.

2. La Generalitat participa en el rendiment dels tributs estatals cedits a Catalunya. A aquest efecte, aquests tributs tenen la consideració següent:

a. Tributs cedits totalment, que són aquells respecte als quals corresponen a la Generalitat la totalitat dels rendiments i la capacitat normativa.

b. Tributs cedits parcialment, que són aquells respecte als quals corresponen a la Generalitat una part dels rendiments i, si s'escau, la capacitat normativa.

3. En el marc de les competències de l'Estat i de la Unió Europea, l'exercici de la capacitat normativa a què fa referència l'apartat 2 inclou la participació en la fixació del tipus impositiu, les exempcions, les reduccions i les bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la quota.

4. Corresponen a la Generalitat la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits totalment, i també aquestes funcions, en la mesura en què s'atribueixin, respecte als cedits parcialment, d'acord amb el que estableix l'article 204.

5. La Generalitat té competència per a establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa.

6. L'exercici de la capacitat normativa en l'àmbit tributari, per part de la Generalitat, es basa en els principis d'equitat i d'eficiència. En la seva actuació tributària, la Generalitat promou la cohesió i el benestar socials, el progrés econòmic i la sostenibilitat mediambiental.

---
D'aquesta mateixa sèrie: 201, 202.