dissabte, 30 d’agost de 2008

L'Estatut i el Finançament (article 202)

El segon article estatutari del Finançament ens parla dels Recursos de la Generalitat. Aquest article marca els principis d'autonomia financera i pressupostària. També enumera les fonts d'aquests recursos, entre les quals hi ha alguns que depenen de la política de la Generalitat i d'altres de decisions del Govern espanyol. No cal dir que aquestes darreres són les fonts més quantioses i les que justament situen en plena precarietat els principis d'autonomia abans esmentats.

---
ARTICLE 202. ELS RECURSOS DE LA GENERALITAT

1. La Generalitat disposa d'unes finances autònomes i dels recursos financers suficients per a afrontar l'exercici adequat del seu autogovern.

2. La Generalitat gaudeix de plena autonomia de despesa per tal de poder aplicar lliurement els seus recursos d'acord amb les directrius polítiques i socials determinades per les seves institucions d'autogovern.

3. Els recursos de les finances de la Generalitat són constituïts per:

a. Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribucions especials i altres tributs propis.
b. El rendiment de tots els tributs estatals cedits, d'acord amb el que disposa l'article 201 d'aquest Estatut.
c. Els recàrrecs sobre els tributs estatals.
d. Els ingressos procedents del Fons de compensació interterritorial i d'altres assignacions establertes per la Constitució, si escau.
e. Altres transferències i assignacions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.
f. Els ingressos per la percepció dels seus preus públics.
g. Els rendiments del patrimoni de la Generalitat.
h. Els ingressos de dret privat.
i. El producte d'emissió de deute i de les operacions de crèdit.
j. Els ingressos procedents de multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
k. Els recursos procedents de la Unió Europea i de programes comunitaris.
l. Qualsevol altre recurs que pugui establir-se en virtut del que disposen aquest Estatut i la Constitució.

---
D'aquesta mateixa sèrie: 201.