divendres, 22 d’agost del 2008

L'Estatut i el Finançament (article 201)

Com és un dels temes polítics d'aquest mes d'agost viatjarem pels 10 articles que integren el Capítol I del Títol VI de l'Estatutet del 2006 del Principat.

---
El primer lliurament és l'article introductori

--
ARTICLE 201. PRINCIPIS
1. Les relacions d'ordre tributari i financer entre l'Estat i la Generalitat són regulades per la Constitució, per aquest Estatut i per la llei orgànica a què fa referència l'apartat tercer de l'article 157 de la Constitució.
2. El finançament de la Generalitat es regeix pels principis d'autonomia financera, coordinació, solidaritat i transparència en les relacions fiscals i financeres entre les administracions públiques, i també pels principis de suficiència de recursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat institucional entre les esmentades administracions.
3. El desenvolupament d'aquest títol correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat.
4. D'acord amb l'article 138.2 de la Constitució ["les diferències entre els Estatuts de les diverses Comunitats Autònomes no podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials"], el finançament de la Generalitat no ha de comportar efectes discriminatoris envers Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes. Aquest principi ha de respectar plenament els criteris de solidaritat que enuncia l'article 206 d'aquest Estatut ["garantir l'anivellament i la solidaritat a les altres comunitats autònomes, a fi que els serveis d'educació, de sanitat i altres serveis socials essencials de l'estat del benestar prestats pels diferents governs autonòmics puguin assolir nivells similars al conjunt de l'Estat"].

---
Un dels problemes de l'EAC 201.4 és justament la referència a CE 138.2. Què cal entendre per privilegi econòmic o social? La realitat real econòmica i social de cada territori? No, més aviat s'entén la legislació positiva i l'ordenament administratiu que expliciti drets econòmics o socials per damunt de les concessions realitzades amb la legislació de l'Estat. Ja ens podem suposar de quina classe són els drets econòmics o socials que s'harmonitzen a la baixa, i de quina altra classe els que s'harmonitzen a l'alça. La referència a l'article 206 assenyala quin és l'argumentari que empren en aquestes negociacions el tetrapartit: justifiquen els índexs de desenvolupament de l'estat del benestar (educació, sanitat, serveis socials) les actuals balances fiscals? En la contrapartida, l'argument del govern Zapatero se centraria en l'anivellament basat en les dades macroeconòmiques (fonamentalment, la renda per càpita). La comparació entre els pressupostos autonòmics i la inversió directa de l'Estat il·lumina una miqueta més la situació.

1 comentari:

Anònim ha dit...

So good......